WEEELABEX GECERTIFICEERD

WEEELABEX GECERTIFICEERD

Nov, 2023

Weeelabex gecertificeerd werken is de norm als het om recycling van elektronica gaat. Het recyclen van elektronica is sinds 1 juli 2015 niet meer mogelijk om verantwoord te doen zonder certificaat. Dit is dan ook een belangrijke reden waarom werken met Huiskes Metaal BV een goede stap is. De normen en regels die gelden zijn flink strak. Dat is belangrijk omdat op die manier de mate van milieuvriendelijkheid die beoogd wordt, kan worden bereikt. Terwijl ook het maximale resultaat van recycling bereikt kan worden op deze wijze. Het is daarom dus ook interessant om meer kennis over het certificaat op te doen.

WEEELABEX REGELS VOLLEDIG VOLGEN

In 2014 werden de regels met betrekking tot WEEE opgesteld. Dit is de Regeling afgedankte elektronische en elektrische apparatuur. In Nederland is sinds 1 juli 2015 de regeling van kracht. Op die manier is dus bepaald hoe moet worden omgegaan met alle facetten van het proces. Van inzameling en transport tot opslag en hergebruik van de middelen. Daarbij is ook duidelijk vastgesteld wat de sancties zijn wanneer de regels niet worden nageleefd. Op die manier is milieuvriendelijke en veilige recycling van de producten te garanderen voor iedereen. Werken volgens de regels is daarom belangrijk voor alle betrokkenen hierbij.

NALEVEN VAN DE REGELS VAN WEEELABEX

Weeelabex gecertificeerd is een afkorting van Waste Electric and Electronic Equipment Label of Excellence. Dit betekent dus dat volledig aan de regels wordt voldaan. Wanneer dit echter niet het geval is, dan heeft dit natuurlijk wel gevolgen. Soms kan dit dan om hardere sancties gaan. In veel gevallen gaat het echter om het bieden van adviezen door de controlerende instanties. Denk bijvoorbeeld aan het adviseren in het veranderen van het werkproces. Een voorbeeld is een probleem met ontploffingen. Soms kunnen kleine veranderingen hier al veel in betekenen. Een goede reden om dit dan ook op te volgen.

WAAROM DE CERTIFICERING?

Het is wel belangrijk om ook aan te geven wat het belang van Weeelabex gecertificeerd zijn voor Huiskes Metaal BV is. Of eigenlijk wat het belang voor u als ondernemer is. Zo is het bijvoorbeeld in de regelingen vastgelegd dat er op milieuvriendelijke en veilige wijze wordt gewerkt. Dat geeft dus een betere maatschappij. Daarnaast is het zo dat er concurrerend moet worden gewerkt. Dit komt de kwaliteit van de branche dus ook ten goede. Dit zijn belangrijke redenen waarom de certificering voor iedereen een belangrijke zaak is. Dit maakt het een stuk gemakkelijker om goed te recyclen.

DE MANIER VAN WERKEN

Werken als Weeelabex gecertificeerd bedrijf heeft een bepaalde waarde. Zo is er een speciale afdeling ingericht. Daar is een machinepark van de hoogste kwaliteit te vinden. Dit komt de kwaliteit van het recyclen van alle aangeleverde elektrische en elektronische producten sterk ten goede. Dat komt mede ook omdat de andere verwerkers die bij het proces betrokken worden volgens dezelfde normen moeten werken. Dit is een voorwaarde om gecertificeerd te kunnen werken. Dit zijn belangrijke factoren bij het bereiken van een schoner milieu. Ook om het certificaat te behouden is voldoen aan deze voorwaarden van groot belang.

INLEVEREN VAN GROTE EN KLEINE APPARATEN

Weeelabex gecertificeerd zijn geldt voor allerlei soorten apparaten. Dit kunnen zowel grote als kleine apparaten zijn. Elektrische en elektronische apparaten tellen hier allemaal in me. Voor een particulier kan het dan om huishoudelijke apparatuur gaan of om elektrisch speelgoed. Voor ondernemers zal het vooral om kantoorapparatuur gaan. Terwijl ook IT-apparatuur natuurlijk een grote rol speelt. Al deze producten vallen onder de regels de bij het Weeelabex certificaat van toepassing zijn. Zelfs onderdelen van auto’s kunnen eronder vallen. Omdat alles op een duidelijke manier wordt aangepakt is ook veel inzicht hierin te krijgen. Ook dat is belangrijk.

TRANSPARANTE MANIER VAN WERKEN

De bedrijven die Weeelabex gecertificeerd zijn, zoals Huiskes Metaal BV, werken ook op transparante wijze. Zo is er bijvoorbeeld veel te volgen via het speciale internetportaal. Daarnaast wordt alles vastgelegd. Op die manier is er ook controle op uit te voeren door de instantie die hiermee belast is. Er moet bijvoorbeeld worden aangetoond waar de materialen heen zijn gegaan en in welke mate. Dit is nodig om te laten zien welke mate van recycling bereikt is met dit werk. Ook is zo te zien dat alles volgens de geldende regels wordt gedaan door het betreffende bedrijf.

VOORBEELDEN VAN WEEELABEX REGELS

Weeelabex gecertificeerd zijn brengt een toewijding aan de regels met zich mee. Dit zijn er flink wat. Zo moet een bepaalde milieuvriendelijke werkwijze worden toegepast. Daarnaast moet de recycling van optimale kwaliteit zijn en ook nog verder verbeteren. Bovendien moeten alle bedrijven die bij het proces betrokken zijn ook gecertificeerd zijn. Dit is vooral ook belangrijk om te zorgen voor eerlijke onderlinge concurrentie. Ook dit wordt bevorderd dankzij de invoering van de regels. Alleen op deze wijze werken kan het verdienen van het certificaat volgens Weeelabex daadwerkelijk bewerkstelligen. Dit is voor de klant natuurlijk net zo goed van belang.

VERPLICHTINGEN AANGAAN ALS BEDRIJF

Weeelabex gecertificeerd raken is ook een kwestie van aan verplichtingen voldoen als bedrijf. Dat gaat bijvoorbeeld over de manier van opslaan van de producten en de secundaire grondstoffen die deze opleveren. Ook de verwerking is aan verplichtingen gebonden. Het bedrijf moet bijvoorbeeld aan een vastgestelde infrastructuur voldoen. Daarnaast moet alles goed worden vastgelegd op correcte wijze. Dit betekent dus ook dat er met gekwalificeerd personeel gewerkt moet worden. Alle medewerkers bij Huiskes Metaal BV voldoen hier daarom ook aan. Dit betekent dat alle verplichtingen voldaan kunnen worden. Om die reden is oude elektrische apparaten inleveren veilig te doen.

ALLES OP JUISTE WIJZE VASTLEGGEN

Het vastleggen van de werkzaamheden is ook onderdeel van Weelabex gecertificeerd zijn. Dit is de enige manier waarop kan worden aangetoond dat alles op juiste wijze verloopt. Het vastleggen van de herkomst van de aangeboden apparaten is belangrijk. Zoals ook het vastleggen van de bestemming van de secundaire grondstoffen dat is. Al deze zaken moeten worden gedaan om het resultaat te kunnen bewijzen. Er is een minimale eis als het gaat om de recyclegraad die bereikt moet worden. Dat betekent dus ook dat aan het Weeelabex certificaat kosten verbonden zijn. Dit is slechts een kleine prijs ten opzichte van de voordelen.

RECYCLINGBEDRIJVEN KUNNEN CONTROLEREN

Weeelabex gecertificeerd zijn is van grote waarde. Al is dit alleen te bepalen aan de hand van controle. Dit is dan ook een taak voor de overheid. Of voor een uitvoerende instantie hiervan. Dat is nodig om te zien of het certificaat op de juiste wijze behaald is en of de regels ook hierna worden nageleefd. Dit is belangrijk in verband met de eerlijke en veilige werkwijze die moet worden toegepast. Juist omdat de regels streng zijn is controle op de juiste wijze een belangrijke schakel in het gehele proces. Vanaf het moment van inzamelen tot en met de afgifte.

WERKEN MET DATADRAGERS

Weeelabex gecertificeerd zijn betekent ook gekwalificeerd zijn om computers en laptops te recyclen. Hierbij moet dan ook aan de vernietiging van data worden gedacht. Juist ook omdat dit vaak gevoelig is. De bedrijfsinformatie die op oude computers, laptops en tablets kan staan mag niet vrij rondzwerven. Dit moet op correcte wijze worden aangepakt. Ook dit is dus iets wat bij Huiskes Metaal BV voorop blijft staan in de verwerking van de producten. De secundaire grondstoffen die worden ontwikkeld zijn niet te herleiden tot de oude informatie die erop te vinden was. Dit is een essentieel punt voor ondernemers.

HET PROCES KUNNEN BIJWONEN

Met betrekking tot de datavernietiging is er nog een belangrijk voordeel. Weeebalex gecertificeerd het proces uitvoeren onder toezicht van u als klant is goed mogelijk. Alle stappen die hierbij worden doorlopen, vanaf de inname tot en met de controle zijn te volgen. Op die wijze is dus ook zelf waar te nemen dat alles is gedaan zoals dit moet. Er is daarbij ook een rapport van vernietiging te ontvangen. Dat betekent dus dat er dubbele zekerheid is dat de data niet langer zal blijven bestaan. Alle reden om dus zelf bij Huiskes Metaal BV te gaan kijken.

MEER TE WETEN KOMEN

Weeelabex gecertificeerd werken is een onderdeel van een flink pakket. Dat betekent dat het ook slim is om hier meer over te weten te komen. De mogelijkheid om de WEEE Regeling goed te leren kennen is hierin dan ook en voordeel. WEEE is de afkorting van Waste Electronical and Electrical Equipment. Alle regels die betrekking hebben op het geheel van omgaan en verwerken van E-waste zijn hierin opgenomen. Daarmee moet de bescherming van het milieu en de aarde worden bevorderd. Door kennis op te doen is ook meer te begrijpen over de werkwijze die hierbij hoort.

WERKEN MET HUISKES METAAL BV

Met de kennis over werken met een Weeelabex gecertificeerd bedrijf is recyclen een stuk aantrekkelijker geworden. Om die reden is het dus aan te raden om direct de overtollige apparatuur aan te bieden. Aan de hand daarvan is het dan mogelijk om snel met oplossingen hiervoor te komen. Dit is zowel voor u als ondernemer, als voor de maatschappij van belang. Het milieu kan hier profijt van hebben. Bovendien kan het u als ondernemer ook iets opleveren. Alle reden om dus direct contact op te nemen en te werken volgens de regels van het Weeelabex certificaat.

 

Meer Recycle Nieuws

ELEKTRONISCHE APPARATEN INLEVEREN VOOR GELD

ELEKTRONISCHE APPARATEN INLEVEREN VOOR GELD

Elektrische apparaten inleveren voor geld is een goede manier om milieuvriendelijker te werken. Dit komt omdat op deze manier beter elektronica gerecycled kan worden. Er is een belangrijke zaak waar rekening mee moet worden gehouden. De bedrijven die de recycling doen...

read more
ELEKTRONICA RECYCLEN VOOR BEDRIJVEN

ELEKTRONICA RECYCLEN VOOR BEDRIJVEN

Elektronica recyclen voor bedrijven kan niet door iedereen worden gedaan. Daarvoor is een gecertificeerde partner nodig. Huiskes Metaal BV is Weeelabex gecertificeerd. Daarmee is de kennis in huis om verantwoord te recyclen. Er zijn veel zaken die hierin meespelen....

read more
ELEKTRONISCH AFVAL RECYCLEN

ELEKTRONISCH AFVAL RECYCLEN

Elektronisch afval recyclen is zeer noodzakelijk tegenwoordig. In de eerste plaats omdat dit voor het milieu vele malen beter is. Elektronische apparaten hebben een bepaalde levensduur. Nadat deze duur voorbij is, is het belangrijk dat er een goede verwerking...

read more