Het Weeelabex gecertificeerd verwerken van apparatuur is in recente jaren de norm geworden. Recyclen van elektronica zonder deze certificering is niet langer verantwoord te noemen. Om die reden is het ook goed om te weten dat Huiskes hieraan voldoet. De normen waaraan voldaan moet worden zijn streng. Dit is wel de juiste manier om er zeker van te zijn dat de verwerking op milieuvriendelijke wijze gebeurt. Waarbij ook nog eens maximaal resultaat beoogd wordt. Om meer duidelijkheid te geven over deze certificering is het belangrijk om de volgende informatie te kennen. Dit geeft een duidelijk beeld.

Werken volgens Weeelabex regels

Weeelabex gecertificeerd zijn is sinds enige jaren de norm in Nederland. Deze werkwijze werd in 2014 van kracht en is sinds 1 juli 2015 effectief. De regels komen voort uit Europese afspraken. Nederland loopt hierin voorop. In de regels zijn afspraken vastgelegd. Die gaan bijvoorbeeld over kwaliteit, controle en rapportage. Zaken als inzameling, transport, opslag en hergebruik hebben hier betrekking op. Door op deze wijze te werken is optimale recycling te garanderen. Dit is geheel volgens de Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Op deze wijze kan meer bereikt worden. Dit maakt het een belangrijke regeling.

Wat betekent Weeelabex?

Voor u verdere uitleg over Weeelabex gecertificeerd zijn kunt krijgen, is de omschrijving van belang. Weeelabex staat voor Waste Electric and Electronic Equipment Label of Excellence. Dat betekent dus dat het verwerken van elektrische en elektronische apparatuur wordt gedaan volgens de allerhoogste eisen die er gesteld kunnen worden. Over die eisen is op deze plek meer te lezen. Het plan is op initiatief van een aantal partijen die met recycling van e-waste bezig zijn. Daarover is dan ook meer duidelijkheid te krijgen op deze plek. Bijvoorbeeld waar het gaat over de eisen die aan het certificaat gekoppeld zijn.

Over de certificering

Het is belangrijk om duidelijkheid te geven over Weeelabex gecertificeerd zijn. De normen komen voort uit een Europese samenwerking. Zowel producenten als verwerkers hebben hier een rol in. Door eenduidig te zijn in de kwaliteitsnormen is de verwerking beter te verzorgen. Uiteindelijk komt dit ten goede aan de omgeving en het milieu. Daarnaast zorgt het voor eerlijke onderlinge concurrentie in de branche. Dit zijn allemaal goede redenen om het certificaat meer dan serieus te nemen. Om die reden is de certificering een belangrijk pluspunt voor Huiskens Metaal BV.

De meerwaarde van het certificaat

Het heeft natuurlijk meerwaarde om Weeelabex gecertificeerd te zijn. Zo geeft het aan dat er volgens de hoogste normen gewerkt wordt. De kwaliteit van de recycling is daardoor zeer hoog. Hergebruik van materialen staat daarbij voorop. Daarnaast zegt het ook veel over de werkwijze in de volledige keten. Het certificaat geeft ook aan dat er met partijen die volgens dezelfde visie opereren wordt gewerkt. Dit is een belangrijk onderdeel van het verkrijgen en behouden van deze certificering. Voor een betere en schone omgeving is dat een belangrijke voorwaarde. Hieraan wordt dan ook volledig voldaan door Huiskens Metaal BV.

Verwerken van allerlei soorten apparaten

Weeelabex gecertificeerd zijn heeft betrekking op elektrische en elektronische apparaten. Het kan daarbij om allerlei soorten apparaten gaan. Zo heeft het betrekking op huishoudelijke apparatuur. Het Weebalex certificaat komt ook van pas bij IT-apparatuur en kantoorapparatuur. Zelfs zaken zoals elektrisch speelgoed en onderdelen van auto’s vallen eronder. Op die manier is veel te bereiken om het milieu op een positieve manier te beïnvloeden door goed te recyclen. Zeker ook omdat alles op moderne wijze wordt gedaan. Dit geeft veel zekerheid voor u wanneer u apparaten komt afgeven. Dit is ook zeer belangrijk voor de eigen gemoedsrust.

Duidelijkheid in de verwerking

Een belangrijk punt als het gaat om het certificaat is de transparantie. Het is voor recyclebedrijven die Weeelabex gecertificeerd zijn van belang om duidelijkheid te geven. Dit gaat bijvoorbeeld over wat er met de materialen gebeurt. Alles wordt vastgelegd. Zo moet er bijvoorbeeld worden gewerkt met andere verwerkers die gecertificeerd zijn. Niet op deze wijze werken is geen optie. Dat betekent dus dat alle materialen volgens de regels worden verwerkt. Ook wanneer andere verwerkers een deel van het werk moeten doen. Dit is ook een belangrijke voorwaarde. Dit komt terug in het gehele proces bij Huiskens Metaal BV.

Welke normen gelden volgens Weeelabex?

Wie als verwerker Weeelabex gecertificeerd wil zijn, zal een flink aantal normen in acht moeten nemen. In de eerste plaats moet de verwerking effectief en doelgericht zijn. Zonder daarbij de juiste werkwijze uit het oog te verliezen. De producten uit recycling zijn van de hoogste kwaliteit en worden voortdurend beter. Er wordt niet gewerkt met buitenlandse niet-gecertificeerde bedrijven. Er is daardoor oog voor eerlijke concurrentie. Al deze zaken kunnen bijdragen aan het verkrijgen van het certificaat volgens Weeelabex. Dit is voor u als klant natuurlijk allemaal net zo goed van belang. Het geeft zekerheid.

De eisen die gesteld worden

Om aan de normen te kunnen voldoen om Weeelabex gecertificeerd te worden, zijn eisen opgesteld. Dit brengt verplichtingen met zich mee. Verplichtingen op het gebied van opslag en verwerking. Ook zijn er eisen met betrekking tot de infrastructuur van het bedrijf. Deze kunt u zelf aanschouwen. Daarnaast worden administratieve eisen gesteld. Om dit voor elkaar te krijgen zijn er bepaalde mate van opleiding en voorlichting nodig. Zo kunnen de vakbekwame medewerkers van Huiskens Metaal BV uw materialen exact volgens de regels verwerken. Iedereen binnen de onderneming werkt op deze wijze. Zo kan ook resultaatgericht aan het recyclen gewerkt worden.

Het vastleggen van het proces

Weeelabex gecertificeerd zijn betekent ook dat alles vastgelegd moet worden. Alleen op die manier is aan te tonen dat aan de eisen wordt voldaan. Zo wordt de herkomst en de bestemming van de materialen vastgelegd. Daarbij moeten resultaten aantoonbaar zijn die een minimale waarde moeten behalen. Dat aan het Weeelabex certificaat kosten zijn verbonden is dan ook duidelijk. Dit is vanzelfsprekend geen probleem. De waarde die het heeft voor de volksgezondheid en de maatschappij en omgeving, is vele malen groter. Dit is ook een belangrijke reden om volgens de eisen te willen werken als recycleonderneming.

Controle op de zaken

Natuurlijk heeft Weeelabex gecertificeerd zijn alleen maar waarde bij controle. Het is dan ook belangrijk om te weten dat deze taak bij de overheid ligt. Zo is in de eerste plaats bepaald of het certificaat is behaald. Zo wordt ook bepaald of de onderneming nog altijd volgens de normen werkt. Dit geeft dus ook de zekerheid dat ook op de lange termijn volgens de strenge regels wordt gewerkt. Zeker wanneer u als zakelijke klant apparatuur wilt afvoeren is dit erg belangrijk. Het geeft u veel zekerheid over de eerlijke en echte manier van werken bij inzameling en afgifte.

Het proces zelf zien

Het is voor u als klant ook in grote mate mogelijk om alles zelf te zien. Het Weeelabex gecertificeerde proces is goed inzichtelijk gemaakt. Van de planning, via de verwerking tot de controle is dit in grote mate inzichtelijk. Zo is ook te zien hoe de materialen en grondstoffen, of soms de producten, hergebruikt kunnen worden. Daarbij wordt ook nog eens alles gemakkelijk gemaakt. Digitaal zijn de levering en afhandeling geheel te verzorgen. Dit betekent dat u als klant snel geholpen kunt worden bij Huiskens Metaal BV. Deze snelle verwerking is vaak ook een belangrijk voordeel.

Meer kennis hierover opdoen

De Weeelabex gecertificeerde werkwijze is onderdeel van een groter geheel aan maatregelen. Het kan interessant zijn om meer kennis hierover op te doen. In dat opzicht is het belangrijk om te weten dat dit allemaal onder de zogenaamde WEEE regeling valt. Dit staat voor Waste Electrical and Electronical Equipment. Dit is een pakket aan regels die de bescherming van het milieu moeten bevorderen. Dit geeft vooral veel duidelijk over de steeds verder toenemende hoeveelheid e-waste. De verwerking hiervan is een belangrijke taak die op een goede manier moet worden uitgevoerd. Deze regeling voorziet hierin.

Vragen over het proces

Voor wie nog vragen heeft over het Weeelabex certificaat volgens de Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur kan die natuurlijk ook altijd stellen. In dat opzicht krijgt u veel duidelijkheid van Huiskens Metaal BV. Juist ook omdat het gehele proces kan worden uitgevoerd. Dit betekent dat veel kennis en inzicht in huis is. Daar kunt u als klant uw voordeel mee doen. U weet precies wat wel en niet gedaan moet worden. Daarnaast kunt u een beeld van het hergebruik krijgen. Dit is minstens zo belangrijk als het om recycling gaat. Alles is duidelijk te maken.

Direct aan de slag gaan

Mogelijk is voor u de meerwaarde van Weeelabex gecertificeerd zijn direct al duidelijk. U kunt dan direct met ons aan de slag gaan om uw apparaten te verwerken. Het is simpel gesteld zo dat zonder deze werkwijze de mogelijkheid om e-waste te verwerken eigenlijk niet bestaat. Neem daarom direct gemakkelijk contact op. Er kan dan gezorgd worden dat alles direct in gang wordt gezet. Dit is zowel voor u als voor het milieu natuurlijk voordelig. Huiskens Metaal BV is dan de juiste partij met het Weeelabex certificaat om mee samen te werken op het gebied van recycling.